Úvod Obchodné podmínky

Obchodné podmienky eshopu

                           Obchodné podmienky e-shopu

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KÚPNE ZMLUVY

                            (znenie účinné od 7. 2. 2024)

 HIPPOinvest Development a.s. so sídlom Sehnoutkova 17, 503 04 Černožice,

IČO: 25342916, DIČ: CZ25342916, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2382

Kontaktné údaje: adresa na doručovanie: Sehnoutkova 17, 503 04 Černožice,

Česká republika adresa elektronickej pošty: eshop@vrcholspanku.cz

telefón: +420 495 420 062

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru od predávajúceho prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj prostredníctvom e-shopu: www.vrcholspanku.cz/www.rotexim.sk telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť

HIPPOinvest Development a.s. so sídlom Sehnoutkova 17, 503 04 Černožice, Česká republika IČO: 25342916, DIČ: CZ25342916, (ďalej len „predávajúci“), zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2382. Adresa prevádzky predávajúceho je zhodná s adresou jeho sídla.

1.3 Kupujúcim môže byť buď spotrebiteľ, alebo podnikateľ. a) Spotrebiteľom je v súlade s § 419 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so spoločnosťou HIPPOinvest Development a.s. alebo s ňou inak rokuje. b) Podnikateľom podľa § 420 Občianskeho zákonníka je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Kupujúci, ktorý pri vytvorení objednávky alebo v rámci registrácie – založení zákazníckeho účtu v e-shope predávajúceho – uvedie svoje identifikačné číslo (IČ), sa bude na účely týchto obchodných podmienok a vzťahov s predávajúcim považovať za podnikateľa.

 2 POSTUP PRI UZATVORENÍ KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kupujúci si tovar vyberie v internetovom katalógu na www.rotexim.sk Kupujúci si môže vybrať akýkoľvek tovar, u ktorého je umiestnené tlačidlo „Kúpiť“. Fotografie zobrazujúce tovar na internetovom obchode sú iba informatívne. Niektoré fotografie produktov môžu obsahovať dekoratívne predmety, ktoré nemusia byť súčasťou dodávky.

2.2 Po stlačení tlačidla „Kúpiť“ sa objednávaný tovar pridá do nákupného košíka, ktorého obsah je kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky tovaru vloženého do nákupného košíka je podmienené vyplnením údajov o kupujúcom, ktoré od neho systém vyžaduje, a ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Objednávku je možné vytvoriť tiež telefonicky cez zákaznícku linku predávajúceho tel. č. +420 495 420 062, kedy kupujúcemu pri uzatváraní zmluvy asistuje pracovník predávajúceho. Kupujúci je povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Tieto údaje budú použité na účely vytvorenia objednávky a následne na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Pri vytváraní objednávky je kupujúci tiež vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto údaje budú predávajúcim použité na účely informovania kupujúceho o stave vybavovania jeho objednávky (dostupnosti tovaru, odoslanie tovaru/pripravenie tovaru na vyzdvihnutie a pod.). Údaje uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci sa môže u predávajúceho tiež registrovať – založiť si na www.rotexim.sk zákaznícky účet. Založenie zákazníckeho účtu je podmienené vedľa údajov potrebných pre objednávku tovaru tiež zadaním prihlasovacej e-mailovej adresy a hesla zo strany kupujúceho. Predávajúci odporúča kupujúcemu si prihlasovacie údaje uchovať pre prípad ďalších nákupov. Pri každom ďalšom nákupe u predávajúceho sa kupujúci, ktorý má založený zákaznícky účet, môže prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov. Je v záujme kupujúceho, aby chránil svoje prihlasovacie údaje k zákazníckemu účtu, pretože ich poskytnutie tretej osobe môže mať za dôsledok jej vystupovanie na www.rotexim.sk pod menom príslušného kupujúceho. V prípade, že dôjde na strane kupujúceho k zmene údajov uvedených kupujúcim v rámci registrácie, je kupujúci povinný predávajúceho o takejto zmene predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať, a to buď formou aktualizácie údajov v zákazníckom účte, alebo e-mailom; účinnosti taká zmena nadobúda okamihom jej oznámenia predávajúcemu (popr. uložením zmeny v zákazníckom účte). Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu  hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva (tj. po uplynutí 3 rokov od posledného nákupu v e-shope predávajúceho), alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). V prípade, že kupujúci poskytne súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci údaje kupujúceho používať tiež na zasielanie svojich obchodných oznámení kupujúcemu, a to až do doby, kým kupujúci tento svoj súhlas odvolá, čo je kupujúci oprávnený urobiť kedykoľvek.

2.3 Kupujúci vyberie spôsob platby kúpnej ceny tovaru a spôsob dodania tovaru.

2.4 Než kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má právo skontrolovať a zmeniť všetky údaje uvedené v objednávke za účelom zistenia a opravy chýb vzniknutých pri zadávaní objednávky.

2.5 Odoslaním objednávky (kliknutím na tlačidlo „Objednávam a zaplatím“) kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil alebo bol predávajúcim oboznámený s hlavnými vlastnosťami tovaru, jeho celkovou cenou a ostatnými nákladmi, a to nákladmi na dodanie, tj dopravu, prípadne tiež vynášku alebo inštaláciu tovar a ďalšie služby (ďalej tieto služby len ako „sprievodné služby“), v prípade, že nie sú tieto sprievodné služby zahrnuté v kúpnej cene tovaru, a rovnako tak s tým, že túto konkrétnu cenu bude po akceptácii objednávky predávajúcim povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, s dodacími podmienkami, lehotou, v ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, a robí predávajúcemu ponuku na uzavretie zmluvy za uvedených podmienok. Ak nevyplýva z jednotlivých ustanovení týchto obchodných podmienok inak, rozumie sa kúpnou cenou celková cena tovaru vr. všetkých sprievodných služieb.

2.6 Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o obdržaní objednávky predávajúcim. Uvedené e-mailové oznámenie o obdržaní objednávky nie je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie zmluvy, ale iba informácií o doručení objednávky kupujúceho predávajúcemu. Uvedenie tovaru na internetových stránkach predávajúceho je iba na účely prezentácie tovaru, nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadom takéhoto tovaru. Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho akceptovať a kupujúcemu objednaný tovar dodať, a to najmä v prípade vypredania zásob tovaru ponúkaného zo strany predávajúceho na internetových stránkach predávajúceho, alebo v prípade, že nie je dodávateľ predávajúceho schopný tovar dodať v primeranej lehote alebo lehote požadovanej kupujúcim (§ 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije). O tejto situácii predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje a navrhne mu príp. náhradné riešenie.

2.7 Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až doručením ďalšieho e-mailu predávajúceho kupujúcemu (ďalej tiež len „akceptácia objednávky“) s potvrdením o uzavretí zmluvy. Predávajúci je však pred akceptáciou objednávky vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8 Akceptáciou objednávky je medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretá kúpna zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru špecifikovaného v objednávke a poskytnutie sprievodných služieb za cenu uvedenú v objednávke, všetko za podmienok uvedených na www.rotexim.sk, v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku . Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú potom zverejnené na www.vrcholspanku.cz a sú (v ich aktuálnom znení ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy) neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy.

2.9 Právo kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je upravené v článku 6. týchto obchodných podmienok.

2.10 Objednávka kupujúceho je po svojej akceptácii ako uzavretá kúpna zmluva uložená u predávajúceho a okrem predávajúceho (a kupujúceho prostredníctvom jeho zákazníckeho účtu) nie je prístupná iným subjektom.

2.11 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

2.12 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú popísané v týchto obchodných podmienkach a na internetových stránkach www.vrcholspanku.cz/www.rotexim.sk.

2.13 Prodávajúci odmieta akékoľvek  dodatky k týmto obchodným podmienkám najma akékoľvek dodatky či odchýlky oproti informáciám zverejneným predávajúcim v internetovom katalógu, uvedené v objednávke odoslanej kupujúcim.

2.14 Kupujúci je povinný bezodkladne písomne či iným spôsobom oznámiť predávajúcemu každú zmenu svojich kontaktných údajov; účinnosti táto zmena nadobúda okamihom jej oznámenia predávajúcemu (popr. jej uložením v zákazníckom účte kupujúceho). Prípadné neoznámenie ide na jeho ťarchu. Písomnosti sú považované za riadne odoslané, ak sú adresované na adresu, ktorú kupujúci naposledy predávajúcemu oznámil. Kupujúcemu može byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

3 Platobné podmienky

 3.1 Aktuálna cena tovaru vždy zodpovedá cene tovaru, ktorá je pre daný tovar uvedená v internetovom katalógu na internetových stránkach predávajúceho www.rotexim.sk v čase objednania tovaru.

3.2 Cen yuvedené v internetovom katalógu sú uvádzané vrátane DPH a všetkých daní a poplatkov. Pokiaľ nie je u konkrétneho tovaru výslovne uvedené inak, uvedené ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu (alebo ďalšie sprievodné služby), prípadne dobierkovvprípadne dobierkové, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dopravy a platby zvoleného kupujúcim a ktoré bude kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu spoločne s kúpnou cenou tovaru .

3.3 Náklady na dopravu, prípadne dobierkové sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho. Informácie o týchto nákladoch platia iba pre dodanie tovaru v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

3.4. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy( náklady internetového pripojenia či náklady na telefonické hovory ) si hradí kupujúci sám,pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

3.5 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: a) platbou vopred bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet predávajúceho. Pokiaľ kupujúci zvolí platbu vopred, je povinný zaplatiť cenu tovaru na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní od potvrdenia objednávky; b) dobierkou, kedy pri preberaní tovaru bude uhradená doručovateľovi plná cena; c) pri osobnom odbere tovaru v prevádzke predávajúceho v hotovosti v prevádzke predávajúceho. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva).

3.6 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby uvedeného v akceptácii objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.7 Faktúra (daňový doklad) bude zaslaná predávajúcim kupujúcemu elektronicky e-mailom súčasne s potvrdením objednávky, najneskôr však do 5-tich dní po úhrade kúpnej ceny tovaru; v prípade osobného odberu potom môže byť faktúra odovzdaná kupujúcemu v listinnej podobe pri prevzatí tovaru.

3.8 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajucím kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4 DODACIE PODMIENKY

 4.1 Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktu a druhu objednaného tovaru. U tovaru bežne dostupného a tovaru, ktorý má predávajúci skladom, prebieha odoslanie zásielky spravidla do 3-5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy (pri platbe na dobierku) alebo do 3-5 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho (pri platbe vopred – bezhotovostnej platbe prevodom či vkladom na účet). Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné (spravidla do 3 týždňov od uzavretia kúpnej zmluvy, v prípade platby vopred potom za podmienky plnej úhrady kúpnej ceny); o presnom dátume potom predávajúci kupujúceho informuje. Dostupnosť bude upresnená e-mailom po dokončenie objednavky.Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke predávajúceho (na adrese predajne, po doručení informácie predávajúceho, že tovar je na prevádzke pripravený na vyzdvihnutie, a to oproti uhradeniu kúpnej ceny (v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou v danej prevádzke predávajúceho), popr. po predchádzajúcej úhrade kúpnej ceny (pri platbe vopred – bezhotovostnej platbe prevodom či vkladom na účet); vyzdvihnutie potom predávajúci kupujúceho informuje Kupujúci má kedykoľvek možnosť sa ohľadom približného termínu dodania informovať u predávajúceho, a to aj pred uzavretím kúpnej zmluvy (kupujúcemu sa odporúča najmä v prípade tovaru vyrábaného na zákazku alebo tovaru, ktorý nie je na sklade). že môžu nastať okolnosti, ktoré predávajúci nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru kupujúcemu; v takom prípade sa použije postup podľa nasledujúceho odseku.

4.2 Pokiaľ vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná (nedostupnosť tovaru), predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a pokiaľ nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o dodaní náhradného tovaru ani o inom náhradnom plnení, je ktorákoľvek zo strán oprávnená od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru odstúpiť; v takom prípade sa predávajúci zaväzuje najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia vrátiť zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri jej platbe kupujúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Kupujúci - spotrebiteľ je obdobne oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci je v omeškaní s odovzdaním tovaru z iného dôvodu a svoju povinnosť nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci poskytol. Kupujúci – spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť bez dodatočnej lehoty v prípade, že predávajúci odmietol plniť alebo je plnenie v určenom čase nevyhnutné s ohľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy alebo okolnosti, ktoré kupujúci oznámil predávajúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

4.3 Ak má predávajúci tovar podľa objednávky kupujúceho dodať na miesto doručenia stanovené kupujúcim, zaväzuje sa predávajúci odoslať tovar kupujúcemu na adresu v Českej republike alebo Slovenskej republike, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia, a kupujúci je povinný tovar pri dodaní prevziať. Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožnením kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Kupujúcemu – spotrebiteľovi predávajúci odovzdá tovar, akonáhle dopravca odovzdá tovar kupujúcemu alebo kupujúcim určenej osobe.

4.4 Dodanie na miesto doručenia zahŕňa dodanie tovaru po prvé uzamykateľné dvere bez vynášky tovaru podľa podmienok dopravcu a spôsobu dodania zvoleného kupujúcim pri objednávke tovaru. Bližšie informácie o spôsoboch dodania tovaru na miesto doručenia a nákladoch na dodanie tovaru sú k dispozícii na www.rotexim.sk, najmä na stránke Doprava.

4.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia (kupujúcemu zaniká prípadný nárok na dodanie tovaru „zadarmo“ (v cene tovaru), pokiaľ sa také dodanie na daný tovar vzťahovalo). V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu.

V prípade, keď dojde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

4.6 Tovar, ktorý bol uhradený vopred, bude odovzdaný len kupujúcemu či osobe oprávnenej na prevzatie tovaru za kupujúceho, pričom v prípade odovzdania tovaru dopravcom bude za takú osobu považovaná osoba, ktorá splní požiadavky vyžadované dopravcom pre odovzdanie tovaru, najmä pri odovzdaní tovaru pozná podstatné náležitosti objednávky, preukáže svoju totožnosť, či oznámi iné jedinečné identifikačné údaje (vopred oznámené predávajúcim či dopravcom kupujúcemu) oprávňujúce ju na prevzatie tovaru (PIN kód apod.).

4.7 V prípade zvolenia osobného odberu, je kupujúci povinný si vyzdvihnúť tovar, ktorý bol uhradený vopred, najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy mu predávajúcim bola potvrdená pripravenosť tovaru na vyzdvihnutie. V prípade zvolenia osobného odberu a zvoleného spôsobu platby v hotovosti alebo platobnou kartou v danej prevádzke predávajúceho, je potom kupujúci povinný si vyzdvihnúť tovar najneskôr do 5 dní odo dňa, keď mu predávajúcim bola potvrdená pripravenosť tovaru na vyzdvihnutie.

4.8 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar vizuálne skontrolovať a prekontrolovať neporušenosť obalu a tovaru. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať v prípade, že je na tovare alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie spôsobné prepravou alebo v prípade, že tovar nie je úplný. V takom prípade je kupujúci povinný spísať s pracovníkom predávajúceho alebo prepravnej spoločnosti, ktorá zaisťuje dopravu tovaru, protokol o škode/reklamácii. Podpisom sprievodného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola dodaná v poriadku.

4.9 V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je predávajúci v pozícii uschovávateľa (§ 2120 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a na právny vzťah kupujúceho a predávajúceho sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o úschove (§ 2402 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru dlhšieho ako 5 dní, bude predávajúci oprávnený účtovať si za úschovu tovaru sumu vo výške 50 Sk za každý, hoci len začatý, deň úschovy za každý jeden kus tovaru, s prevzatím ktorého je kupujúci v omeškaní. V prípade omeškania s prevzatím tovaru dlhšieho ako 10 dní môže predávajúci tiež: (i) tovar predať na účet zákazníka za podmienok podľa § 2126 Občianskeho zákonníka a výťažok z predaja vydať zákazníkovi; alebo (ii) odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru zákazníkovi a vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu tovaru. Výťažok z predaja alebo vrátenú kúpnu cenu znížené o skladné a prípadne účelne vynaložené náklady spojené s predajom tovaru predávajúci uhradí prevodom na bankový účet zákazníka, ak je predávajúcemu známy alebo, ak nie je predávajúcemu známy bankový účet zákazníka, ponechá na internom účte predávajúceho ako pohľadávku zákazníka s označením mena zákazníka a tohto vyzve na prevzatie (príp. oznámenie bankového účtu pre vydanie); táto pohľadávka sa neúročí. Nárok predávajúceho na náhradu škody ani jej výška tým nie sú dotknuté.

5 PRÁVA Z VÁD A POPREDAJNÝ SERVIS

5.1 Práva vznikajúce kupujúcemu - spotrebiteľovi z vadného plnenia sa riadia platnou právnou úpravou (najmä § 2165 a nasl. zákona Občianskeho zákonníka) a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti HIPPOinvest Development a.s.

5.2 V prípade kupujúceho – podnikateľa sa práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho riadia občianskym zákonníkom, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak. Kupujúci - podnikateľ je povinný zjavné vady tovaru nahlásiť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť predávajúcim akceptované. Skryté vady je kupujúci – podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, pokiaľ zo záručného listu výrobcu dotknutého tovaru nevyplýva iná záručná doba. Pri uplatnení práv z vád podľa ustanovenia § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka (tj. uplatnenie práva na odstránenie vád dodaním nového tovaru bez vád, resp. chýbajúceho tovaru, opravu tovaru, pokiaľ sú vady odstrániteľné, primeranú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy) je kupujúci – podnikateľ povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar vrátane faktúry alebo inej formy daňového dokladu, a to v ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho. V prípade uplatnenia práva na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy je kupujúci – podnikateľ povinný dodať predávajúcemu tovar vrátane originálneho balenia a všetkého príslušenstva. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci – podnikateľ povinný vrátiť, všetko čo podľa kúpnej zmluvy obdržal, tj. v prípade, že bol so zakúpeným tovarom poskytnutý predávajúcim darček alebo iné plnenie za zvýhodnenú cenu, prípadne symbolickú cenu, a od kúpnej zmluvy bolo odstúpené, je kupujúci – podnikateľ povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním poskytnuté darčeky, resp. plnenie poskytnuté za zvýhodnenú alebo symbolickú cenu (§ 1727 Občianskeho zákonníka). Kupujúci – podnikateľ je povinný poskytnúť súčinnosť nutnú na vyplnenie reklamačného protokolu povereným pracovníkom predávajúceho.

5.3. V prípade vád, za ktoré predávajúci kupujúcemu nezodpovedá, je predávajúci oprávnený sprostredkovať zákaznikovi opravu tovaru prostredníctvom dohodnutých partnerov, a to v lehotách, spôsobom a v cenách, ktoré sú určené týmto partnerom a o ktorcýh predávajúci kupujúceho bude informovať bez zbytočného odkladu po ich obdržaní od daného partnera. 

5.4 V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

6 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  SPOTREBITEĽOM

 6.1 V súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má kupujúci - spotrebiteľ (nie však kupujúci - podnikateľ) právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko položiek (druhov) tovaru alebo dodanie viacerých kusov tovaru, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej položky alebo posledného kusu tovaru, alebo ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

6.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek vyhlásením urobeným voči predávajúcemu, napr. spotrebiteľ môže oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť e-mailom na eshop@vrcholspanku.cz, odovzdať na ľubovoľnej prevádzke predávajúceho, oznámiť telefonicky na zákazníckej linke tel. č. +420 607 954 991. V prípade odstúpenia písomnou formou musí byť oznámenie o odstúpení predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v článku 6.1 vyššie.

6.3 Predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby pre urýchlenie procesu spojeného s odstúpením od zmluvy použil vzorový formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy.V takom prípade potvrdí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu prijatie vyplneneho formulara  - vzorovy formular.

6.4 Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, a to na vlastné náklady, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátené pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou, ibaže sa zmluvné strany dohodli, že si predávajúci tovar sám vyzdvihne (v takom prípade činí výška nákladov spojených s vrátením tovaru sumu 15,- Kč za 1 km jazdy pracovníkov predávajúceho z najbližšej prevádzky predávajúceho za účelom prevzatia tovar a jeho vrátenie do tejto prevádzky). Lehota je zachovaná, pokiaľ spotrebiteľ odošle tovar pred jej uplynutím.

6.5 Zakúpený tovar môže spotrebiteľ zaslať alebo odovzdať buď do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho, alebo na adresu, ktorú mu oznámi predávajúci po obdržaní oznámenia o odstúpení. Tovar odoslaný predávajúcemu na dobierku nebude predávajúcim prevzatý. Vrátený tovar musí byť zaistený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

 6.6 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a ak bude vrátený tovar v stave, v akom bol pri prevzatí spotrebiteľom (s prihliadnutím na opotrebenie spôsobené v miere nevyhnutne nutné pre jeho vyskúšanie (zistenie povahy, vlastností a funkčnosti) spôsobom podobným a obvyklým pri nákupe tovaru v kamennom obchode), a to vrátane všetkej dokumentácie (záručný list, návody) a príslušenstva, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru ( okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dosledku toho, že spotrebiteľ zvolil sposob dodania ponúkaný predávajúcim ), a to rovnakým sposobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ sa nedohodnú inak.

6.7 Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako obdrží tovar alebo než mu spotrebiteľ preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.

6.8 Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než bolo nevyhnutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (tj spôsobom obdobným a obvyklým pri nákupe tovaru v kamennom obchode), alebo v dôsledku toho, že tovar nie je kompletný (chýba niektoré jeho príslušenstvo a pod.).

6.9 V prípade, že spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, je predávajúci oprávnený započítať svoje právo na náhradu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu; výšku tejto náhrady je však povinný preukázať.

6.10 Pokiaľ je so zakúpeným tovarom poskytované predávajúcim kupujúcemu na základe objednávky kupujúceho ďalšie plnenie za zvýhodnenú cenu, prípadne symbolickú cenu alebo ako darček, je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na dodanie takého plnenia uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, zmluva na dodanie ďalšieho plnenia stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté plnenie (aj darčeky) ktoré si objednal. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

6.11 Spotrebiteľ nemože odstúpiť od zmluvy ( podľa ustanovení § 1837 ObčZ):

a) o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade, že boli poskytované za odplatu iba, ak sa začalo s ich plnením s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným požiadavkám a potrebám,

d) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

e) o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,

f) o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil (napr. holiace strojčeky, epilátory a pod.),

g) o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ sa má podľa zmluvy plniť k určitému dátumu alebo v určitom období, ako aj v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 ObčZ.

 

6.12 V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zanikajú aj záväzky zo všetkých vedľajších zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie služby súvisiace s danou kúpnou zmluvou (zmluvy o viazanom úvere (splátkovom predaji), poistné zmluvy, zmluvy o predĺženej záruke alebo poistenie ) uzavretých kupujúcim s predávajúcim alebo predávajúcim sprostredkovaných. Prípadné vrátenie platieb uhradených kupujúcim podľa vedľajších zmlúv bude vykonané v súlade s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na tieto vedľajšie zmluvy. 

7 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

 7.1 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia záväzku kupujúceho z kúpnej zmluvy, najmä z dôvodu nezaplatenia ceny tovaru zo strany kupujúceho, omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru po kúpe tovaru alebo omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru po vybavení reklamácie predávajúcim.

7.2 Predávajúci je oprávnený od zmluvy ďalej odstúpiť v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť (tovar nie je dodaný dodávateľom, došlo k výraznej zmene ceny účtovanej dodávateľom, apod.). O odstúpení je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a príp. sa pokúsiť dohodnúť s ním možné náhradné riešenie.

7.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim taktiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (čím sa rozumie najmä situácia, ak je cena objednaného tovaru zjavne iná, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklý bez toho, aby uvedený tovar bol jasne uvedené, že sa jedná o zľavu alebo akciu) a iné zjavné chyby v písaní majúce vplyv na podstatné náležitosti zmluvy. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

7.4 V prípade, že predávajúci odstúpil od zmluvy a kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny tovaru kupujúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia.

 

8 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorých je e-shop predávajúceho zapojený. Tieto dotazníky zasiela predávajúci zakaždým, keď kupujúci nakúpi u predávajúceho, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietne kupujúci zasielanie obchodných oznámení predávajúceho alebo kupujúci neodvolá svoj skôr udelený súhlas. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby zákazníkov a analýz trhového postavenia predávajúceho využíva predávajúci spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely je predávajúci oprávnený odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní týchto e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

8.2 Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) - a zavedením opatrení na zabezpečenie súladu postupov predávajúceho s GDPR a so súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov ), nájde kupujúci na stránke Spracovanie osobných údajov.

9 POTVRDENIE SÚHLASU S VOP A REKLAMAČNÝM PORIADOM

Kupujúci pri potvrdení každej objednávky tovaru z internetového obchodu predávajúceho potvrdzuje, že sa zoznámil a že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom spoločnosti HIPPOinvest Development a.s.

10 ĎALŠIE INFORMÁCIE

10.1 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

10.2 Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.3 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 44, 110 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.4 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebitela v  znení nejskorších predpisov.

11 ÚČINNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, ktorá nadobudne účinnosť najskor dňom uverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na  platným ku dňu, kedy bola kúpna zmluva uzavretá.

11.2 Práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy av súvislostis touto sa riadia právnym poriadkom České republiky s výlučením kolízných noriem medzinárodného práva súkromného najma zákonom č.89/2012 Zb., občianským zákonníkom ( ďalej len "občianský zákonník"), a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb.o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Voľbou práva podľa predchádzajicej vety nie je kupujúci, ktroý je spotrebiteĺom, zbavený ochrany, ktorů mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktroá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 odst. 1 Nariadenia Európského spoločenstva, parlamentu a Rady (ES)č.593/2008 zo 17.júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné závazky (Rím I).

11.3 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianského zákonníka.

11.4 Prílohu obchodných podmienoktvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.5 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 7.2.2024 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.

Tlačiť

© 2024, HIPPOinvest Development,a.s. – všetky práva vyhradené

Zásady o spracovaní osobných údajov | Mapa stránok

eBRÁNA | B2C Brána |

Preskočiť na začiatok stránky