Úvod Obchodné podmínky

Obchodné podmienky eshopu

Predávajúci :

HIPPOinvest Development, a.s. , so sídlom Černožice,Sehnoutkova 17 , PSČ 503 04 , IČ 25342916 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové , oddiel B , vložka 2382

Adresa pre doručovanie : 

HIPPOinvest Development, a.s.
Sehnoutkova 17 ,
Černožice nad Labem, 503 04

E-mail: eshop@vrcholspanku.cz
Telefón: +421 495 420 062 - 3
Fax: +421 495 420 064

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vzťahy medzi HIPPOinvest Development, a.s. (ďalej len "predávajúcim") a kupujúcim, ich vzájomné práva a povinnosti, vznikajúce medzi nimi na základe kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá výlučne výmenou elektronickej pošty, sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá výlučne výmenou elektronickej pošty .

Odoslaním vyplnenej elektronickej objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a tieto akceptuje ako záväzné obchodné podmienky dodávky tovaru predávajúceho .

Kontaktné údaje a ďalšie informácie o osobe predávajúceho vrátane týchto obchodných podmienok sú uvedené na webových stránkach predávajúceho viď www.rotexim.sk

Je-li kupujúcim osoba , ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti ( tj spotrebiteľ ) , potom uzatváraná kúpna zmluva je typom spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 51a a nasl . zákona č 40 / 1964 Zb . , Občianskeho zákonníka , v platnom znení (ďalej len Obč . zák .) a právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obč . zák .

Je-li kupujúcim osoba , ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti , potom právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia hlavne príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb . , Obchodný zákonník , v platnom znení / ďalej len Obch . zák.)

Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú kupujúcemu práva na používanie ochranných známok predávajúceho , obchodných názvov a firmy predávajúceho .

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uzatvorenie kúpnej zmluvy sú závislé od výšky ceny telekomunikačných služieb , ktoré sú kupujúcemu poskytované ich poskytovateľom .

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia .

II . PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru z aktuálnej ponuky sortimentu predávajúceho , uvedeného na webových stránkach predávajúceho (pozri www.rotexim.sk) , ktoré si kupujúci vybral a označil vo svojej elektronickej objednávke .

III . OBJEDNÁVKA TOVARU

Tovar predávajúceho je možné pri použití elektronických prostriedkov objednať len na formulári elektronickej objednávky , ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach predávajúceho www.rotexim.sk

Podmienkou pre splnenie elektronickej objednávky je vyplnenie požadovaných údajov kupujúcim v objednávkovom formulári . Ak sa požadované údaje správne vyplnené , nebude k takej neúplnej objednávke prihliadané .

Požadovanými údajmi v objednávkovom formulári sa rozumie najmä:

  • Meno , priezvisko kupujúceho , kontaktné údaje kupujúceho (e-mail , telefónne číslo , adresa miesta dodania)
  • Špecifikácia objednaného tovaru a jeho počtu (v kusoch)
  • Cena tovaru (podľa cenníka predávajúceho platného v deň odoslania riadne vyplnenej objednávky kupujúceho na objednávkovom formulári)

Kupujúci môže pred odoslaním vyplneného objednávkového formulára skontrolovať jeho obsah a opraviť prípadné chyby vzniknuté pri zadávaní dát. V prípade zistenia prípadných chýb pri zadávaní dát až po odoslaní vyplneného objednávkového formulára je nutné odoslanú objednávku stornovať podľa článku IV . týchto obchodných podmienok .

Objednávka bude vybavená čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Objednávka s požadovanými údajmi je považovaná za návrh kúpnej zmluvy. O prijatí (záväznom potvrdení) objednávky bude kupujúci informovaný predávajúcim e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke.

Kúpna zmluva, na základe ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu, vzniká doručením záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, ktorú označil v objednávkovom formulári .

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, tzn. záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim bude urobené v českom jazyku .

V deň, kedy bude zásielka s tovarom určeným pre kupujúceho odovzdaná predávajúcim prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu , obdrží kupujúci informačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú označil v objednávkovom formulári .

IV . STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Objednávka môže byť stornovaná iba elektronicky na e-mailovej adrese: eshop@vrcholspanku.cz, kde musí byť uvedené číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho .

V. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

V prípade, že predávajúci nie je schopný vybaviť objednávku zákazníka, a to úplne alebo aj len z časti, potom sa predávajúci zaväzuje kontaktovať zákazníka a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe .

V prípade, že zákazníka nemožno kontaktovať alebo nedôjde k dohode o ďalšom postupe, vyhradzuje si predávajúci právo objednávku zrušiť - nepotvrdí záväzné prijatie objednávky a kúpna zmluva tak nevznikne , o čom bude zákazníka informovať prostredníctvom e-mailu, ktorý mu zašle na adresu, z ktorej bola elektronická objednávka odoslaná (ev. na adresu uvedenú v elektronickej objednávke) .

V prípade, že je možné splniť len časť objednávky kupujúceho, predávajúci na takúto skutočnosť upozorní e-mailom kupujúceho, a ak kupujúci e-mailom spätne potvrdí predávajúcemu, že akceptuje splnenie len časti svojej objednávky, potom vznikne kúpna zmluva len ohľadom takto odsúhlaseného plnenia .

VI . ODSTÚPENIE OD ZMLUVY kupujúcim - spotrebiteľom

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods 3 Obč . zák ., je oprávnený od kúpnej zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (elektronicky), s výnimkou prípadov uvedených v § 53 ods 8 Obč . zák ., odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia plnenia (dodanie tovaru), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie musí byť doručené v uvedenej lehote na adresu prevádzky predávajúceho: HIPPOinvest Development, a.s., Sehnoutkova 17 , 503 04 Černožice nad Labem, spolu s číslom daňového dokladu (nákupného dokladu) as uvedením čísla bankového účtu kupujúceho, na ktorý má byť kúpna cena vrátená (za predpokladu, že bola zaplatená) .

Kupujúci - spotrebiteľ je v prípade odstúpenia v uvedenej lehote povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 (štrnástich) dní od účinnosti jeho odstúpenia od zmluvy na adresu prevádzky predávajúceho : HIPPOinvest Development, a.s., Sehnoutkova 17 , 503 04 Černožice nad Labem .

V súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, zabalené a chránené proti poškodeniu pri preprave rovnakým spôsobom, ako bolo pri dodaní. Tovar poškodený, nekompletný (týka sa i obalov) alebo v stave znemožňujúcim či ztěžujícím jeho ďalší predaj nie je predávajúci povinný prijať a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Vrátený tovar nie je kupujúci oprávnený zasielať predávajúcemu späť na dobierku, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Pri platnom odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.  V prípade, že nebolo poštovné a balné u vráteného výrobku či tovar pri dodaní účtované, má predávajúci právo na jeho dodatočnú úhradu. V tomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu čiastku kúpnej ceny tovaru zníženú o tieto skutočne vynaložené náklady.

Neuvedie kupujúci vo svojom odstúpení číslo bankového účtu na účely vrátenia kúpnej ceny, bude poukázaná príslušná suma kupujúcemu prostredníctvom poštovej poukážky na náklady kupujúceho.

VII . DOPRAVNÉ PODMIENKY, POŠTOVNÉ

Tovar podľa uzavretej kúpnej zmluvy je kupujúcemu zasielaný na dobierku alebo bankovým prevodom a to :

b) prostredníctvom PPL

  •  dobierka ............................................7,92 EUR
  • prevodom............................................6,67 EUR  

Tovar je vo všetkých prípadoch starostlivo zabalený, aby nedošlo k jeho porušeniu. Odporúčame kupujúcemu, aby pri prevzatí riadne skontrolovať obsah zásielky a uistil sa, že nedošlo k porušeniu jej obsahu .

VIII . DODACIE PODMIENKY

Predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, obvyklá dodacia lehota je 2-10 dní.

V prípade, že objednaný tovar nebude predávajúci schopný odoslať v uvedenom termíne, bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu a navrhne náhradné riešenie vybavenia objednávky alebo je predávajúci oprávnený postupovať podľa článku V. týchto obchodných podmienok.

Predávajúci nezodpovedá za zdržanie alebo nedoručenie zásielky v prípade, že sú nedostatky na strane kupujúceho alebo prepravcu. Ďalej neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku neúmyselných výpadku spojenia prípadne iných technických problémov.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť cenu za tovar vrátane nákladov na doručenie (na prepravu tovaru do miesta určeného kupujúcim v jeho objednávke). V prípade neprevzatia objednaného tovaru má predávajúci právo požadovať úhradu vynaložených nákladov na balenie a expedíciu zásielky, na prepravu tovaru.

Všetky ceny v cenníku predávajúceho sa rozumie vrátane DPH. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke, a to k okamihu odoslania objednávky na záväznom objednávkovom formulári. Náklady spojené s odoslaním tovaru znáša kupujúci, ak nie je stanovené inak.

Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim pri objednaní v objednávkovom formulári. Poškodenú zásielku je kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať. Prevezme kupujúci od prepravcu poškodenú zásielku, je povinný poškodenie namietnuť (popísať) v potvrdení o prevzatí zásielky od prepravcu a bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho eshop@vrcholspanku.cz a poskytnúť predávajúcemu doklad o prevzatí zásielky s poznámkou o poškodení zásielky.

Kupujúci je vlastníkom tovaru po zaplatení kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

IX . REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu ao zistených vadách najneskôr do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne alebo e-mailom v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.

Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho :

HIPPOinvest Development, a.s.
Sehnoutkova 17,
Černožice nad Labem, 503 04.

Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré sa vyskytnú pri dodanom tovare v záručnej dobe. Záručná doba je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci neručí za vady, ktoré vzniknú nešetrným alebo neprimeraným zaobchádzaním či mechanickým poškodením tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie musí kupujúci spolu s reklamovaným tovarom zaslať predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho originál alebo kópiu predajného dokladu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie, ak je tovar znečistený čiastočne. Držiteľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu tovaru, ak je reklamovaný tovar prenesený v rozpore s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 30tich dní od prijatia tovaru na reklamáciu. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru predávajúci tovar vymení, vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo poskytne zľavu, a to vždy na základe dohody s kupujúcim. V prípade závady odstrániteľné, predávajúci na svoje náklady vadu odstráni, alebo podľa uváženia tovar vymení za nové. V prípade vybavenia reklamácie je záručná doba automaticky predĺžená o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar užívať .

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim, sú považované za dôverné a chránené podľa príslušných právnych predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne tieto údaje žiadnym tretím osobám.

XI. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržba je evidována v běžném režimu. 

.

Tlačiť

© 2023, HIPPOinvest Development,a.s. – všetky práva vyhradené

Zásady o spracovaní osobných údajov | Mapa stránok

eBRÁNA | B2C Brána |

Preskočiť na začiatok stránky